Bobby Nystrom

Bobby Nystrom, former New York Islanders legend.